cucb

दि चिखली अर्बन को-ऑप. बँक

Deposit Rates

अनु.क्र.

मुदत   ठेवींचे  विवरण    

लागू  व्याज   दर

१.

१५ दिवस  ते  ९०  दिवस

४.००%

२.

९१  दिवस  ते १३ महिने

५.००%

३.

१३  महिन्याच्या  वर

७.००%

४.

मासिक  ठेव

७.००%

५.

बचत  ठेव

 

 

अ)     रु. ३ लाखापर्यंत

३.००%

 

     ब)   रु.३ लाखाचे  वर

४.५०%

६.

डबल बम्पर ठेव  योजना

७.००%

७.

सुकन्या लक्षाधीश ठेव  योजना

८.७०%

८.

हिरक  महोत्सव ठेव  योजना ( १८ महिने करिता)

६.७५%

टीप: १) रु.५ लाख पर्यंतचे १८१ दिवसांसाठी ८% ही योजना दि.०१/०६/२०२२ पासून बंद करण्यात आली आहे.

 २.) जेष्ठ  नागरिक, सैनिक ,  सैनिकांच्या  विधवा  पत्नी ,अपंग यांना“  ठेवीच्या  व्याजदरावर  १/२  टक्का  जास्त  व्याज  दर  लागू  राहील.

Loan Rates

अ.क्र.

कर्ज विवरण

व्याज दर

इतर आवश्यक माहिती

१.

कॅश क्रेडीट, नजर गहाण

१२%

अटी व शर्ती नुसार व्याज दारात १% सूट

२.

व्यवसायिक बांधकाम/ बांधकाम ठेकेदार/ कमर्शिअल रिअल इस्टेट

१५%

अटी व शर्ती नुसार व्याज दारात १% सूट

३.

इतर बांधकाम ठेकेदार (शासकीय)

१३%

अटी व शर्ती नुसार व्याज दारात १% सूट

४.

दवाखाना, घर बांधकाम व घर तारण

१३%

अटी व शर्ती नुसार व्याज दारात १% सूट

५.

माल तारण कर्ज

१३%

अटी व शर्ती नुसार व्याज दारात १% सूट

६.

कोल्ड स्टोरेज / वेअर हॉऊस

 

 

 

५०% पर्यंत

१०%

व्याज दरात सूट नाही.

 

६०% पर्यंत

११%

१% व्याज दरात सुत (नियमित दरमहा व्याजाचा भरणा केल्यास)

 

७०% पर्यंत

१२%

१% व्याज दरात सुत (नियमित दरमहा व्याजाचा भरणा केल्यास)

७.

शैक्षणिक कर्ज

१२%

व्याज दरात सूट नाही.

८.

वाहन कर्ज (शेतकरी, व्यावसायिक वाहन कर्ज)

 

 

अ.

५०% पर्यंत

१०%

व्याज दरात सूट नाही.

ब.

६०% पर्यंत

११%

व्याज दरात सूट नाही.

क.

७०% पर्यंत

१२%

व्याज दरात सूट नाही.

९.

सोने तारण मुदती कर्ज

 

 

अ.

५०% पर्यंत

९%

व्याज दरात सूट नाही.

ब.

६०% पर्यंत

१०%

व्याज दरात सूट नाही.

क.

७०% पर्यंत

११%

व्याज दरात सूट नाही.

ड.

८०% पर्यंत

१२%

व्याज दरात सूट नाही.

१०.

सिक्युअर्ड कॅश क्रेडीट

(सोन्याचे तारणावर)

 

 

अ.

६०% पर्यंत

११%

व्याज दरात सूट नाही.

ब.

७०% पर्यंत

१२%

व्याज दरात सूट नाही.

क.

८०% पर्यंत

१३%

व्याज दरात सूट नाही.

११.

डब्लू.सी.टी.एल.

१२%

अटी व शर्ती नुसार व्याज दरात १% सूट

१२.

इतर कर्ज

१५%

अटी व शर्ती नुसार व्याज दरात १% सूट

१३.

एम.एस.बी.

डी.आर.एल.

(केवळ नुतनीकरण)

१८%

व्याज दरात सूट नाही.

१४.

जे.एल.जी.

२५%

व्याज दरात सूट नाही.